A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 kódszámú, Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében című projektünk bemutatása

EU támogatásból segíti a kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ a kistérség nyolc nevelési-oktatási intézményét a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

A projekt keretében Kiskunmajsán és a városhoz tartozó kistérség két településén valósítunk meg az ott működő öt iskola, három óvoda pedagógiai programjához kapcsolódó, azokat kiegészítő képesség- és személyiségfejlesztő közművelődési programokat. Az előkészítés során a célcsoport igényeit felmértük, programunkat az alapján állítottuk össze. Összesen 3 havi-, 5 heti szakkört, 2 tehetséggondozó programot, 3 vetélkedőt, 15 témanapot-témahetet tartunk. A projektbe az együttműködő nevelési-oktatási intézményekből kb. 700 fő gyermeket vonunk be, akik többsége hátrányos helyzetű. A projekt eredményeként javul a partneri kapcsolat a közoktatási és közművelődési intézmények között, több szolgáltatási területen lesz együttműködés, melybe más közművelődési intézményt is bevonunk, valamint bővül intézményi kínálatunk a köznevelési szervezetek és az azokban résztvevők (pedagógusok és gyerekek) felé. A nyilvánosság biztosításával a célcsoporton kívüli résztvevők is értesülnek a pályázati tevékenységekről és azok eredményeiről. Erősödik a kapcsolat intézményünk és a pályázatba bevont 5 kulturális intézmény között.

Jelen pályázatban az eddigi személyiségfejlesztési munkát élményprogramokkal egészítjük ki, bekapcsolva az óvodákat és a kistérségi intézményeket is, melynek eredményeként:

 • · Komplex szakmai szolgáltatásokat tudunk biztosítani a gyermekeknek, ezzel több alapkompetenciát fejlesztve, felkészítjük őket az élethosszig tartó tanulás folyamatára, javítva életesélyeiket.
 • · Célunk, hogy javuljon a tanuláshoz való viszonyuk a pozitív tapasztalatok, élmények alapján, emelkedjen képzettségük – ezáltal nőjön a helyi gazdaság termelékenysége, hatékonysága.
 • · Nyitni tudunk a kistérség 2 települése felé, ezáltal hiánypótlást végezhetünk a térségben.
 • · Intézményünk az élethosszig tartó tanulás fontos szolgáltató szervezetévé válik a városban és a szomszédos 2 településen

Programelemek:

 1. 1. “Mesekosár”: Játékos formában előkészíti az élethosszig tartó tanulást, a megfigyelést, az azonosulási képességet.  Átmenetet teremt a képzeleti és érzelmi alapú tanulástól a formalizált oktatási folyamatba, azaz az iskolai tanulásba való belépésre. A foglalkozások eredménye pedig a könnyebb, zökkenő mentesebb iskolai beilleszkedés.
 2. 2.      Matematikai gondolkodás-fejlesztés – A kisgyermekeknél mutatkozó képesség és érdeklődés, melyet a magasabb szintű gondolkodás és absztrakciós képesség korai megjelenítése jellemez, később más területre kanyarodhat. Óvodában és iskolában tehetségek felkutatása, majd „élmény-matematika” a fejlesztések során.
 3. 3. Színházi előadások látogatása – Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése a színházi programokhoz nehezen jutó hátrányos helyzetű gyermekek részére.
 4. 4. Kézműves napok – egy-egy technikát jobban elsajátíthatnak a gyerekek, alkotásuk kiállításra is kerül, ahol az érdeklődők megcsodálhatják azokat. A fenntartási időszakban jelenthet támogatókat ez a kísérlet, és biztosíthatja a tartós működést.
 5. 5. Ünnepkörök – népszokások: Ünnepkörökhöz kapcsolódó néphagyományok felelevenítése játékos és kézműves-manuális készséget fejlesztő foglalkozások keretében. A tájház és a gyűjtemény felfedezése kiegészíti, elmélyíti az óvodák hagyományőrző tevékenységét.
 6. 6. Helyem a világban: a lelki egészség, az adaptív, hatékony megnyilvánulás feltétele az önismeret, ami helyzeti- viselkedési biztonságot és bátorságot ad az egyénnek. A magunkról való tudás az egyetlen olyan biztos tőke az életben, amit folyamatosan gyarapíthatunk és mindig a magunkénak tudhatunk. Segíti a pályaválasztást, hosszabb távon a munkaerőpiacon való megjelenést.
 7. 7. Kistérségünk kultúrája: Azonosságok és különbözőségek Kiskunmajsán és a környező településeken. Megismerik egymás települését, iskolai hagyományait a vetélkedő résztvevői. Elősegíti az identitást, a szociális kompetenciák kialakulását.
 8. 8. Énekes és népi játékok: A szellemi örökség továbbadásán túl jó társas kapcsolatok elsajátításához járul hozzá a szakkör, mikor a kommunikációt és a játékot egyszerre tanítja.
 9. 9. Helytörténet szakkör: A helytörténet az iskolai tananyag része. A szakkör mélyebb, alaposabb betekintést nyújt az érdeklődő diákok számára, ezzel motiváltabbak lesznek a történelem, valamint a hon- és népismeret tananyag elsajátításához.

10. Digitális írástudás: A foglalkozások során kiemelt figyelmet kap a kooperatív tanulási módszerek mellett a kompetencia területek fejlesztése is. A kooperatív módszereknek köszönhetően a szociális kompetenciafejlesztés is történik, ahol a diákok társas környezetben eredményes viselkedésmintákat sajátítanak el. Személyes kompetencia területén fejlődik a gyerekek személyiségjellemzője, ezáltal javítható az egyén teljesítménye, és munkájának hatékonysága.

11. Velünk élő történelem: az ország egyetlen ’56-os múzeuma Kiskunmajsán működik, témanapok keretében feldolgozzuk ezt a történelmi időszakot, fejlesztjük gyerekek képességeit és kompetenciáit, építjük a közösséget, valamint előmozdítjuk a társadalmi befogadást.

12. Hagyományőrző néptánc: Az óvodások témanap keretében ismerkednek a néptánc elemeivel, fejlesztve mozgáskultúrájukat, magatartásukat, építve közösségüket.

13. Élményműhely: egy olyan hely, ahol a résztvevők a koordinátor irányításával elsősorban vizuális problémákat oldanak meg, fejlesztik kreativitásukat, megpróbálják felszínre hozni rejtett képességeiket. Mindezt az élménypedagógia szempontjainak, elveinek figyelembe vételével. A műhelyfoglalkozásokon izgalmas technikákat lehet kipróbálni.

A felsorolt programok igény szerint, előre megkötött együttműködési szerződés alapján valósulnak meg a nyolc nevelési-oktatási intézményben és a Konecsni György Kulturális Központban.

Bővebb információ:

Tóth Viktor igazgató
Konecsni György Kulturális Központ

6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. Pf.: 2.
Tel.: +36 77 481 150; Fax:  +36 77 481 452
Mobil: +36 30 985 01 35

E-mail: majsakultur@satnet.hu
Web: www.konecsni.hu